महाराष्ट्र
Trending

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची सर्वात मोठी बातमी : ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्त्यात वाढीचा निर्णय जारी, नोव्हेंबरच्या वेतनासोबत एरिअर्स रोख मिळणार !

मुंबई, दि. २३- राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. माहे नोव्हेंबर, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय आजच जारी करण्यात आला असून यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुसार शासनाने असे आदेश पारित केले आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२ % वरुन ४६% करण्यात आला आहे. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे नोव्हेंबर, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.

महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खचर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!